İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesinin üç bölümünden biri olarak 1969 yılında kurulan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ismini almıştır.

Genel

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü alanındaki ilk lisans eğitimini 1969 da başlatmıştır. Türkiye’deki en seçkin Geomatik mühendisliği lisans programını uygulamaktadır. Bölüm, son derece dinamik olup, eğitim ve araştırmaya yönelik alt yapısıyla öğrenci ve akademisyenler için bir cazibe merkezi olma özelliğine sahiptir.

Geomatik mühendisliği, çevrenin tasarlanmasına yönelik bilgilerin yeryüzünden ve uzaydan elde edilmesi ve gösterilmesi ile ilgili bir mühendislik bilim alanıdır. Bölümün özgörevi, Geomatik mühendisliği alanlarındaki karmaşık problemleri tanımlayabilen, değerlendirebilen, sorunlara çözümler üretebilen ve tüm bunları profesyonel yaşama taşıyabilecek mühendisler yetiştirmeye yönelik birinci kalite bir lisans eğitimi vermektir. Bu özgörev, gerçek ölçekteki sorunların çözümü için uygun ve sürdürülebilir çözüm alternatiflerinin tasarım ve uygulanması odaklı mükemmel bir eğitim ve araştırma programının uygulanması ile sağlanmaktadır.

İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’ne her yıl ÖSYS sınavı ile %30 İngilizce programına yaklaşık 60, %100 İngilizce programına yaklaşık 50 öğrenci alınmaktadır. Lisans programı, temel bilimler, temel mühendislik, mesleki tasarım ve insan-toplum bilimleri alanlarında toplam 132 kredi içermektedir. Öğrenciler derslere ilaveten 30 günlük mühendislik stajı yaparak “Geomatik Mühendisi” unvanı almaya hak kazanırlar.

Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında Çift Anadal Programı (ÇAP) vasıtasıyla üniversitemizin herhangi bir bölümünde, ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedirler. Ayrıca ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmek amaçlı olarak bir Yandal programına kayıt yaptırabilmektedirler.Uluslararası Eşdeğerlik

EC 2000 ölçütlerine göre Amerika Birleşik Devletlerin' deki benzer mühendislik eğitim programlarına eşdeğerlik veren ABET–(Accreditation Board for Engineering and Technology) değerlendirmesine başvuran Bölümümüz akreditasyona uygun bulunmuş ve ilk kez 1 Ekim 2005 tarihinde 6 yıl süreli eşdeğerlik (substantial equivalency) belgesini almıştır. 2010 yılında ise lisans programlarının ikinci kez değerlemesi için başvurmuş ve bu defa ABET tam eşdeğerlik belgesine sahip olmuştur.  Uluslararası İlişkiler

Bölümün yurt dışında ERASMUS uluslararası öğrenci değişimi çerçevesinde anlaşma içinde bulunduğu üniversiteler aşağıda sıralanmıştır.

 • Technische Universitaet Berlin (Almanya)

 • Technischen Universität Darmstadt (Almanya)

 • Fachochschule Stuttgarth (Almanya)

 • Universitaet Hannover (Almanya)

 • Universitaet Stuttgarth (Almanya)
 • Technische Universitaet Wien (Avusturya)

 • Üniversitaet Gent (Belçika)

 • Universidad Politecnica de Valencia (İspanya)

 • Aristotle University of Thessaloniki (Yunanistan)

ERASMUS programından, 2012-2013 öğretim yılı itibariyle toplam 61 bölüm öğrencimiz yararlanmış ve birikimlerini geliştirme olanağı bulmuşlardır. 2014-2015 öğretim yılı için ERASMUS programından 18 öğrencimizin yurt dışındaki bir programa katılma olanağı vardır.İş Olanakları

Ülkemizde bugün yaklaşık 13000 Geomatik Mühendisi (Harita ve Jeodezi-Fotogrametri mühendisleri dâhil) mevcuttur. Bunların yaklaşık %45’i kamu kurum ve kuruluşlarında; %55’i de özel sektörde (kendi şirket/bürolarında, büyük inşaat ve proje şirketlerinde) çalışmaktadır. Geomatik Mühendislerinin yoğun olarak görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarından bazıları şunlardır:

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 • TÜBİTAK

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 • İller Bankası Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

 • Karayolları Genel Müdürlüğü

 • Belediyeler

 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

 • Üniversiteler

 • TKİ-Etibank

 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü

 • Afet İşleri Genel Müdürlüğü

 • Özel Sektör
Öğrenci Etkinlikleri

Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, gerek İnşaat Fakültesindeki gerekse İTÜ kampüslerindeki sosyal, kültürel, bilimsel, bilgisayar ve daha birçok konuda faaliyet gösteren kulüplere katılım olanağına sahiptirler. Kulüplerin bazıları uluslararası organizasyonların Türkiye Temsilciliklerini yapmakta, çeşitli yurtdışı geziler ve faaliyetler düzenlemektedirler. Uluslararası Öğrenci Buluşması IGSM–2005, geleneksel Genç Haritacılar Günleri ile aynı tarihlerde İstanbul’da gerçekleşmiştir. 2014 yılında da bu etkinlik yine 25 Haziran-1 Temmuz günlerinde İTÜ de gerçekleşecektir. Geomatik Kulübü (JFK) bunlara örnek kulüplerden birisidir. Faaliyet gösteren tüm kulüplere gerek dekanlık gerekse rektörlük vasıtasıyla her türlü olanak sağlanmakta, Fakülte binaları içinde oda ve bilgisayar tahsis edilmektedir.Akademik Personel

Geomatik Mühendisliği Bölümü 18 Profesör, 13 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 18 Araştırma Görevlisi’nden oluşan toplam 58 akademik personel ile ülkemizin en güçlü öğretim kadrolarından birine sahiptir. 2014 yılı verilerine göre her iki programda toplam 442 lisans, 113 yüksek lisans, 73 doktora öğrencisi olmak üzere genel toplam olarak 628 öğrenci bulunmaktadır. Bu rakamlar ile öğrenci öğretim üyesi oranları değerlendirilirse yaklaşık olarak 11 lisans öğrencisine, 3 yüksek lisans ve yine 2 doktora öğrencisine bir öğretim üyesi düştüğü görülmektedir.Laboratuvar Olanakları

İTÜ Geomatik Mühendisliği bölümü geniş akademik personel potansiyeli ve laboratuar olanakları ile, Geomatik mühendisliğinin bütün alanlarında karşılaşılabilecek teorik ve uygulamaya yönelik her türlü problem, araştırma, inceleme, proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri ile de ilgilenir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 • Jeodezik ölçme ve değerlendirme donanımları, yazılımları

 • Hidrografik ölçme donanımları

 • GPS ve SLR verilerini toplama ve değerlendirme donanımları

 • Uzaktan Algılama değerlendirme donanım ve yazılımları

 • Fotogrametrik veri toplama ve değerlendirme (Analitik, Analog, Digital) alet ve yazılımları

 • GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) yazılımları ve sistemleri gibi teknik temel altyapı araçları mevcuttur.

Adres: İTÜ, Geomatik Mühendisliği Bölümü, İnşaat Fakültesi, Ayazağa Kampüsü 34469, Maslak / İstanbul

Bölüm: Sekreterlik Tel : +90 212 2853414 ; +90 212 2853828
Fax : +90 212 2853414

Dekanlık: Özel Kalem Tel : +90 212 2853855
Faks : +90 212 2856587